HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Termomodenizacja - Projekty w Polsce

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

 

Rośnie kolejka po premię

Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia mające na celu oszczędność energii, mogą - poza obniżeniem kosztów użytkowania budynku - zyskać premię termomodernizacyjną w wysokości 25% kwoty wykorzystanego kredytu.

R E K L A M A


 Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestorów podejmujących przedsięwzięcia energooszczędne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Przyznaje ją Bank Gospodarstwa Krajowego, który administruje Funduszem Termomodernizacji, utworzonym w grudniu 1998 r. na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 Do 2003 r. termomodernizacja nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Dopiero w połowie 2004 r., po nowelizacji ustawy, nastąpiło ożywienie zainteresowania programem. Korzystna zmiana w przepisach polegała na tym, że premię termomodernizacyjną zaczęto przyznawać już przy wypłacaniu pierwszej transzy, a nie - jak poprzednio - dopiero po spłaceniu 75% kwoty kredytu.
 W 2005 r., zgodnie z przewidywaniami, nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania programem termomodernizacji, a co za tym idzie - wzrost liczby i wartości realizowanych przedsięwzięć, co spowodowało, że zapotrzebowanie na premie przewyższyło środki Funduszu Termomodernizacji. W tej sytuacji BGK zmuszony był zaprzestać rozpatrywania otrzymywanych wniosków, przesuwając je (zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych) do rozpatrzenia w pierwszej kolejności w 2006 r.
 O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, budynków zbiorowego zamieszkania i lokalnych sieci ciepłowniczych. Mogą z niej korzystać wszyscy inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc zarówno spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, jak jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.
 Przystępując do termomodernizacji budynku, inwestor musi wykonać audyt energetyczny, to jest opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia. Za pomocą audytu inwestor wykazuje oszczędności wynikające z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, co jest warunkiem otrzymania premii budżetowej, czyli umorzenia 25 % kwoty kredytu.
 Bank Gospodarstwa Krajowego współpracuje w ramach programu termomodernizacji z 21 bankami, które udzielają kredytów z premią termomodernizacyjną. W 2005 r. najwięcej premii przyznano za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i PKO BP.

R E K L A M A


Ramka 1:

Jakie usprawnienia można wykonać
· ocieplenie ścian i dachów,
· wymianę lub remont okien i drzwi zewnętrznych,
· modernizację lub wymianę źródła ciepła, np. lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego,
· modernizację lub wymianę instalacji grzewczej w budynku,
· usprawnienie systemu wentylacji,
· zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody lub modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę,
· wprowadzenie urządzeń wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii, np. kolektorów słonecznych.

 

Ramka 2:

Gdzie po kredyt
z premią termomodernizacyjną
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
PKO BP S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Handlowy w Warszawie SA
Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.
Bank BPH S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Kredyt Bank S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Raiffeisen Bank Polska SA
Bank Przemysłowy S.A.
Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.
Dominem Bank S.A.
Bank Współpracy Europejskiej S.A.
Nordea SA

Tabela
Na co premie termomodernizacyjne

(od początku funkcjonowania programu do końca 2005 r.)

 

 

otrzymane wnioski

 

przyznane premie

 

wnioski razem

 

5137

 

4516

 

w tym:

 

 

 

 

 

budynki wielorodzinne

 

3847

 

3478

 

budynki użyteczności publicznej

 

612

 

518

 

domy jednorodzinne

 

523

 

412

 

lokalne źródła ciepła

 

72

 

43

 

budynki zbiorowego zamieszkania

 

53

 

42

 

sieci ciepłownicze

 

22

 

17

 

inne źródła ciepła

 

5

 

5

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców energetyki odnawialnej                       

            Na system wsparcia państwa skierowany do energetyki odnawialnej składa się z jednej strony pomoc publiczna, a z drugiej ingerencja państwa, w postaci nakładania obowiązków na niezależne podmioty. Pomoc publiczna jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną. Jednak państwo nie może jej stosować dowolnie. Jej podstawy zostały unormowane w systemie prawnym. Polski prawodawca uznał, iż skutki wzrostu udziału czystej energii w całkowitej konsumpcji energii są na tyle ważne dla interesu publicznego, iż warto skierować publiczne środki do odnawialnych źródeł energii.   

     

         
 Bezpośrednie odwołanie się do finansowego wsparcia energetyki odnawialnej zawarto między innymi w prawie ochrony środowiska, prawie energetycznym oraz w prawie podatkowym. Jednak szczególna rola przypada prawu pomocy publicznej, w którym to dziale wyznacza się ogólne ramy przekazywania środków publicznych dla przedsiębiorców.

Charakter pomocy publicznej
           

            Podstawowe znaczenie dla omawianej kwestii posiada unormowanie zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, jednak tylko w zakresie środków krajowych. Oznacza to, iż środki przewidziane np. w ramach funduszy Unii Europejskiej są regulowane odrębnymi przepisami.

            Należy zauważyć, iż wspomniany akt, tak samo jak jego poprzednik, ogranicza się do przepisów, w których definiuje pomoc publiczną, określa formy, rodzaje tej pomocy oraz ogólne warunki jej udzielania, jak również nadzoru nad jej udzielaniem. Zatem ustawa ta nie reguluje trybu udzielania pomocy, czy też podmiotów kompetentnych do jej udzielenia, ani skonkretyzowanych warunków, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, aby mogli uzyskać środki publiczne.

            Ustawa z 27 lipca 2002 r. nie jest podstawą udzielania pomocy publicznej. Taką podstawę w przypadku energetyki odnawialnej stanowią inne ustawy, jak chociażby ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
           

Pojęcie pomocy publicznej
           

            Warto nieco miejsca poświęcić rozważaniom na temat pojęcia pomocy publicznej. Fundamentalne znaczenie posiada definicja zamieszczona w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

            Pod terminem pomoc publiczna powinno się rozumieć przysporzenie korzyści finansowych określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jeżeli:

 • jest realizowana bezpośrednio ze środków publicznych lub z takich środków przekazanych innym podmiotom albo jeżeli pomniejsza lub może pomniejszyć te środki oraz
 • narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów.

            Warto zauważyć, iż w przypadku pomocy publicznej w postaci dofinansowania inwestycji w energetykę odnawialną, czy dopłat do produkowanej czystej energii, mamy do czynienia z klasycznym uprzywilejowaniem towaru lub producentów dzięki środkom publicznym.

            Podmiotem uprawnionym do pomocy publicznej jest przedsiębiorca, czyli według ustawy Prawo działalności gospodarczej: osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Istotne jest, iż za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
           

Formy pomocy publicznej
           

            Pomoc publiczna może przybrać dowolną formę. W tym miejscu sięgnijmy do postanowień ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Przykładowo formami pomocy publicznej mogą być:

 • dotacje oraz ulgi i zwolnienia podatkowe,
 • dokapitalizowanie przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 • pożyczki lub kredyty udzielane na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 • poręczenia lub gwarancje udzielane przedsiębiorcom lub za zobowiązania przedsiębiorców – na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 • zaniechanie poboru, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku bądź zaległości podatkowej oraz umorzenie zaległości podatkowej bądź odsetek za zwłokę,
 • umorzenie bądź zaniechanie ustalania lub poboru należnych od przedsiębiorcy świadczeń pieniężnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, innych niż podatki, albo odraczanie lub rozkładanie na raty płatności takich świadczeń,
 • zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków – na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, z wyjątkiem zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa, przejętego w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z udzielonych poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa.

            Zbiór mechanizmów pomocy publicznej jest niezmiernie szeroki. W przypadku wsparcia skierowanego do energetyki odnawialnej najsilniejszymi bodźcami pomocy publicznej są preferencyjne kredyty, subwencje, zwolnienie z akcyzy, ulgi i zwolnienia z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.
           

Pomoc w obszarze ochrony środowiska
           

            Generalnie ustawodawca dzieli pomoc publiczną na: pomoc regionalną, horyzontalną i pomoc w sektorach uznanych za wrażliwe.

            W skład pomocy horyzontalnej wchodzi zagadnienie związane ze wspieraniem przez państwo działań związanych z ochroną środowiska. Na tle postanowień wcześniejszej ustawy pomocowej z 2000 r. pewne kłopoty nastręczało co należy rozumieć pod pojęciem ochrona środowiska. Dlatego też w ustawie z 2002 prawodawca pokusił się o skonkretyzowanie działań przedsiębiorcy w tym obszarze, które mogą liczyć na pomoc.

            Należy odnotować, iż do działalności gospodarczej związanej z energetyką odnawialną przywiązuje się dużą wagę w ramowym akcie pomocowym z 2002 r. Bezpośrednie wyrażenie przez prawodawcę wsparcia dla analizowanego podsektora energetyki w ramach kategorii ochrony środowiska świadczy o wadze, jaką przywiązano do zwiększenia udziału czystej energii w całkowitej krajowej konsumpcji energii

             Na mocy art. 19 ust. 1 ustawy pomocowej z 2002 r. pomoc horyzontalna w obszarze środowiska jest dopuszczalna, jeżeli nie przekracza dopuszczalnych maksymalnych wielkości pomocy i jest przeznaczona na:

 • inwestycje mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędność energii lub rekultywację powierzchni ziemi,
 • rekompensatę wzrostu kosztów związanych z gospodarką odpadami, produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcją energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

            Przepisy komentowanego art. 19 zawierają otwarty katalog docelowych sposobów spożytkowania pomocy.
           

Obszar dopuszczalnej pomocy
           

            Na szczególną uwagę zasługuje wyróżnienie przez ustawodawcę w ramach ochrony środowiska energetyki odnawialnej jako obszaru uprawnionego do dopuszczalnej pomocy. Szczegółowe unormowania odnoszące się do warunków udzielania oraz maksymalnej wielkości omawianego rodzaju pomocy horyzontalnej powierzono Radzie Ministrów, która 10 grudnia 2002 r. wydała rozporządzenie w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska.

            Unormowania zawarte we wspomnianym akcie wykonawczym pozwalają rozpatrywać pomoc dla energetyki odnawialnej na dwóch podstawowych polach, bezpośrednio wskazanych przez prawodawcę:

            Po pierwsze będzie to pomoc inwestycyjna w nieruchomości, instalacje i urządzenia służące do produkcji i przesyłu czystej energii oraz wsparcie działań przygotowujących zasoby odnawialne do energetycznego wykorzystania, jak również wartości niematerialne i prawne służące eksploatacji zasobów odnawialnych.

            W akcie tym dosyć szczegółowo określono maksymalny udział pomocy publicznej. I tak w przypadku pomocy inwestycyjnej udzielanej w związku z wytwarzaniem energii w źródłach odnawialnych, maksymalna intensywność pomocy wynosi 40% określonych kosztów, stanowiących nadwyżkę nakładów poniesionych przez przedsiębiorcę w porównaniu do nakładów, jakie poniósłby w celu wybudowania konwencjonalnej elektrowni o porównywalnej mocy.

            W sytuacji kiedy producent energii jest jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną w źródłach odnawialnych, intensywność pomocy może zostać zwiększona o 10 punktów procentowych.

            Prawodawca przewidział korzystniejsze warunki dla małych i średnich przedsiębiorców omawianego sektora. Maksymalną intensywność pomocy dla tych podmiotów zwiększa się o 10 punktów procentowych.

            Istotnym postanowieniem rozporządzenia jest to, iż w przypadkach szczególnie uzasadnionych znaczącym pozytywnym wpływem inwestycji na stan środowiska, można zwiększyć intensywność pomocy do 100% kosztów wspomnianej nadwyżki nadkładów, pod warunkiem, że w odniesieniu do instalacji, do których odnosić się będzie ta pomoc, żadna inna pomoc nie zostanie udzielona. Wydaje się, iż z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku postawienia źródła odnawialnego na obszarach poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, czy na obszarach na których istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji szkodliwych w powietrzu.

            Dla przedsiębiorcy wytwarzającego energię z biomasy pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów amortyzacji majątku trwałego zakładu wytwarzającego energię w źródłach odnawialnych, jak również po okresie amortyzacji, jeżeli koszty wytworzenia są nadal wyższe niż rynkowe ceny energii. Uprzywilejowanie jednego rodzaju źródła odnawialnego nie jest do końca zgodne z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej 2001/77/EC.

            Po drugie będzie to pomoc tzw. rekompensacyjna w zakresie zadośćuczynienia dla producentów, w związku z wytwarzaniem czystej energii. Warunkiem udzielenia pomocy stanowiącej rekompensatę wzrostu kosztów działalności w związku z wytwarzaniem energii w źródłach odnawialnych jest, aby jej wartość nie przekraczała różnicy między uzasadnionym kosztem wytwarzania energii w źródłach odnawialnych a rynkową ceną energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych.

            Dodatkowo wprowadzono pewne ograniczenia. Otóż pomoc rekompensacyjna jest udzielana:

 • zgodnie z warunkami określonymi w omawianym akcie wykonawczym i jest ograniczona do 5 lat, albo
 • na pokrycie kosztów amortyzacji majątku trwałego zakładu wytwarzającego energię w źródłach odnawialnych, albo
 • dla nowo powstałych zakładów w wysokości do 0,05 euro na kWh, jeżeli zostanie wykazane, że koszty społeczne związane z zanieczyszczeniem środowiska, w przypadku gdyby porównywalna ilość energii była wytwarzana w źródłach konwencjonalnych, będą znacznie wyższe niż koszty społeczne poniesione w związku z wytwarzaniem tej energii w źródłach odnawialnych.

            Można postawić pytanie, kto ma ponieść koszty związane z wykazaniem zysków społecznych w przypadku produkcji czystej energii w konkretnym źródle. Wszystko wskazuje na to, iż koszty te powinien ponieść wnioskodawca, aczkolwiek stanowi to ogromny wysiłek finansowy dla małych przedsiębiorców energetyki odnawialnej. Konsekwencją tego może być faktyczne wykluczenie z ubiegania się o pomoc publiczną małych i średnich przedsiębiorców, bądź marnotrawienie części uzyskanych środków publicznych na sfinansowanie opinii.
 

Podsumowanie
           

            Mechanizmy, które wchodzą w skład podsystemu pomocy publicznej są w większym stopniu zauważalne przez potencjalnych inwestorów, pomimo tego, iż ich wielkość i rozmiar jest relatywnie niższy, aniżeli mechanizmów ograniczenia swobody działalności gospodarczej niezależnych podmiotów.

            Dodatkowo realizacja pomocy publicznej nie napotyka tak dużego oporu jak w przypadku stosowania np. mechanizmu obowiązku zakupu.

            Z całą pewnością w krótkim okresie czasu formy finansowego wsparcia przyczyniły się do większego wzrostu udziału czystej energii.

            Można jednak pokusić się o wniosek, iż w przypadku energetyki odnawialnej najczęściej mają one postać jednorazowych zastrzyków finansowych, co doprowadza do powstawania odnawialnych źródeł energii, jednak niekoniecznie oznacza, iż będą one mogły sprostać konkurencji dotowanej energetyki konwencjonalnej.

            Postanowienia ramowej ustawy pomocowej są korzystne dla rozwoju energetyki odnawialnej. Jednak stanowią one tylko ramy dla działań pomocowych. Warto pamiętać, iż faktyczna pomoc publiczna jest uzależniona od istnienia mechanizmów popartych konkretnymi środkami finansowymi.          

Literatura i akty prawne

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (DzU nr 141, poz. 1177).

2. Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska (DzU nr 231, poz. 1938).

4. Pełka P. (w:) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz. Red. E. Modzelewska-Wąchal. Warszawa 2001.

5. Wnukowski M.: Pomoc publiczna w polskim ustawodawstwie. Gl Nr 10/2002.

6. Popowska B.: Rola państwa w obszarze pomocy publicznej. PUG NR 8/2002.
           

Leszek Karski, niezależny ekspert  ds. Prawa energetycznego
   WASZYM ZDANIEM

autor: MW (30.08.2009, 11:40:13)
Bla ,bla, bla ......widze ze jedyne co sie robi w kwestji ochrony srodowiska ....to sa ustawy......dlugie wywody.....daleko jeszcze nam do tej Europy..........

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 3+0=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.